top of page

עדכון בתעריפי הארנונה בפורטוגל


ארנונה בפורטוגל משולמת פעם בשנה ומכונה בשם "Imposto Municipal Sobre Imóveis" או "IMI".

התעריף מתעדכן אחת לשנה ונקבע על ידי העירייה או המועצה המקומית אשר בתחומה נמצא הנכס.

המס על נכסים עירוניים הוא בין 0.3% - 0.45% מערך המס של הנכס (VTP).

ניתן למצוא בקלות את אחוז המס העירוני לפי השימוש והאזור באתר רשות המיסים.


איך מחושב מס הנכסים (הארנונה) בפורטוגל? יש לשים לב כי ערך המס של הנכס אינו שווי השמאי של הנכס או השווי בו הוא נקנה אלא מחושב לפי נוסחה של רשות המיסים שכוללת מספר מקדמים הקשורים לאופי הנכס ולאזור ובעיקר קשורה למחיר הבניה למ"ר.

בדרך כלל ערך המס של הנכס יהיה נמוך משמעותית מערך השוק שלו.

כדוגמה נבחן את אחת הדירות שאנו מנהלים במרכז ליסבון, דירה ששטחה 43 מ"ר, שנקנתה ב 168,000 יורו, ושווה כיום כ 240,000 יורו.

עבור שנת 2021 הערך למס (VTP) היה 24,634 יורו והארנונה ששולמה הייתה 73,90 יורו.

בתקציב 2023 מחיר הבניה למ"ר בכלל האזורים בפורטוגל צפוי לעלות בערך ממוצע של 25% לערך של 665 יורו ובהתאמה יעלו גם תשלומי הארנונה.


*חשוב לשים לב כי במידה והנכס עומד ריק (ללא שימוש) הרשות המקומית רשאית לגבות עליו ארנונה כפולה ומשולשת וזאת על מנת למנוע מצב של בניינים נטושים.

Comments


bottom of page